Adatvédelmi irányelvek

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az adatkezelő adatai:

Név: Demokratikus Koalíció Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Nyilvántartási szám: 01-02-0014391 Adószám: 18270655-1-41 Telefonszám: 06-21-300-1234 Általános e-mail cím: info@dkp.hu Adatvédelmi tisztviselő: Varga Mónika 2018. május 25.

A Demokratikus Koalíció, figyelemmel a 2018. május 25-től alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács EU 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, (GDPR) szóló általános adatvédelmi rendeletére (továbbiakban Rendelet), felülvizsgálta eddigi Belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát, valamint Adatkezelési és Adatbiztonsági Tájékoztatóját, és egyéb releváns dokumentumait, intézkedéseit. Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Demokratikus Koalíciónál kezelt személyes és különleges adatok tekintetében biztosítsa az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi és működési követelmények betartását, azt nyilvánosságra hozva segítse tagjai, szimpatizánsai, szerződéses partnerei és egyéb kapcsolatai tájékozódását és segítséget nyújtson nekik abban, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerjék és érvényesítsék. Adatkezelési alapelvek: A Demokratikus Koalíció kiemelt gondossággal betartja az adatkezelés alapelveit. Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, valamint az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő kezelését. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. A hozzájárulásnak bizonyíthatóan önkéntesnek, határozottnak, azaz egyértelműnek kell lennie és kellő tájékozottságon kell alapulnia. A Demokratikus Koalíció politikai párt, tevékenysége során az érintett különleges adatként az adatkezelőre bízza a “faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vonatkozó személyes adatokat” is (Rendelet). Az adatkezelés jogszerűsége: Személyes adatot az adatkezelő kizárólag valamely nevesített jogalapon kezelhet. A lehetséges jogalapok a következők: – Az érintett hozzájárulása, azaz “az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez” (Rendelet). – Szerződés teljesítése, ilyen pl. a munkaszerződés. – Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ilyen pl. elektronikus megfigyelő rendszer. Az adatkezelő a hozzájárulással párhuzamosan tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, felhívja a figyelmet a címzettek jogaira, a törlési jogra és az adathordozhatóság jogára. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó érintetti jog a hozzájáruláshoz kapcsolódó adathordozhatósághoz való jog. Az adatkezelőnek a teljes működését átfogó adatnyilvántartást (adatleltárt) kell készítenie és abban szükséges rögzíteni a jogalapot és minden egyéb lényeges körülményt. A fentieken túl a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a párt a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelés egyes speciális területei:

1. A párt tagjainak személyes adatait a jelentkezési lap tartalmazza. A jelentkezési lap személyesen kézírásban, és digitális formában is kitölthető. A papír alapú jelentkezési lapokat a DK külön, elzárt irodahelyiségben őrzi.

2. A DK alkalmazottait a Munka törvénykönyve és az egyéb speciális jogszabályi rendelkezések betartásával tartja nyilván, és ezeket az adatokat szintén külön elzárt irodahelyiségben őrzi.

3. A DK szerződő partnereinek személyes adatait a létrejött szerződéseken, elzárt irodahelyiségben tartja nyilván.

4. A DK honlapján és egyéb internetes felületen regisztráló érdeklődők és szimpatizánsok személyes adatait a párt elektronikus adathordozón őrzi, ezek biztonságát fokozott gondossággal felügyeli.

5. Aláírásgyűjtő íveken, rendezvények alkalmával átvett személyes adatokat a DK központja őrzi mind papíralapon, mind elektronikus formában.

6. Biztonsági kamera felvételeit, a rögzített személyes adatokat a DK a Rendelet és az egyéb jogszabályi rendelkezések betartásával, elektronikus adathordozón legfeljebb 3 napig tárolja.

7. A DK pártalapítványának, az Új Köztársaságért Alapítvány speciális adatkezeléséről szóló külön tájékoztató az alapítvány honlapján olvasható.

8. A DK cége, a DÉKÁ Rendezvényszervező Kft webshopot üzemeltet, az ott történő adatkezelésről a dkp.hu honlap ad tájékoztatást. A Kft gazdasági tevékenységével összefüggő adatkezelést a DK elkülönítve tárolja.

9. A DK Hírek kiadvány megrendelőinek célhoz kötötten megadott személyes adatait a DK elkülönítve tárolja. Az érintett jogai és a jogérvényesítés lehetőségei: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó(k) által kezelt személyes adatai vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja:

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő   a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),

e) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog),

f) a Hatóság eljárását kezdeményezhesse (hatósági jogorvoslathoz való jog) és

g) a bíróság eljárását kezdeményezhesse (bírósági jogorvoslathoz való jog).

Az adatkezelő a fenti eseteket illetően értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti. Az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog). Adatfeldolgozó: Az adatfeldolgozó az adatkezelő nevében kezel személyes és különleges adatot. Az adatfeldolgozó is köteles nyilvántartást vezetni az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenység minden kategóriájáról. A nyilvántartást naprakészen kell vezetni és jogszerű megkeresés alapján azt rendelkezésre kell bocsátani. A nyilvántartás tartalmazza: · Az adatfeldolgozó nevét, elérhetőségeit és minden olyan adatkezelő nevét és elérhetőségeit, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, ezek képviselőjének és – amennyiben van ilyen – adatvédelmi tisztviselőjének nevét. · Az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriáit. · A technikai és szervezési intézkedések általános leírását. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az adatkezelőnek. Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi szerződés útján, erre a további adatfeldolgozóra ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek. A megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért. Az adatkezelő megbízásából foglalkoztatott adatfeldolgozók adatai az alábbi linken található meg: LINK Hova forduljon az érintett? Az érintett kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek teljesítése érdekében megtett intézkedésről az adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

Demokratikus Koalíció Információs Központ Cím:    1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Telefon: +36 21 300 1000 E-mail cím:   adat@dkp.hu

Az érintett további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-23.§. írja le. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült problémájával közvetlenül a DK adatvédelmi tisztviselőjéhöz fordulhat. Adatvédelmi incidens: Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységét úgy végzi, hogy a személyes adatok integritása és bizalmas jellegének a sérülése semmilyen esetben ne történjen meg. Az adatkezelő törekszik arra, illetve tevékenységét úgy végzi, hogy az adatvédelmi incidens bekövetkezését megelőzze. A Demokratikus Koalíció adatvédelmi incidens kezelési folyamatot működtet, melyet belső szabályzatban rögzít. Az adatvédelmi incidensről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban minden releváns információt rögzíteni kell. Adatvédelmi tisztviselő: A DK a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások teljesítésének és az érintettek jogai érvényesülésének elősegítése érdekében adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az adatvédelmi tisztviselő egy olyan független személy, aki az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységet figyelemmel kíséri, a jogi megfelelés érdekében a DK és a munkavállalói részére tanácsot ad, és az adatvédelmi hatósággal a kapcsolatot tartja.

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Varga Mónika

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 06 21 300 1999 / vmonika.adat@gmail.com

Adatvédelmi hatásvizsgálat: A DK a Rendelet 35. cikke értelmében új adatkezelést megelőzően, mint az adatkezelő, a hatósági iránymutatásai alapján hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Jogorvoslat a nem megfelelő adatkezelés ellen: a) Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz Az érintett továbbá jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást indíthat.

A NAIH elérhetőségei: Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon:  +36 (1) 391-1400 Fax:   +36 (1) 391-1410 E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu URL:                                       http://www.naih.hu

b) Az érintett kártérítési igényt és sérelem díjat követelhet a bíróságtól Az érintett bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Minden olyan személy, aki a rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség, azaz minden szükséges intézkedést megtett a kár elhárítása érdekében, és az adekvát volt. Az eljárás megindítása előtt célszerű a feleknek egymás közt megkísérelni a jogsérelem tisztázását, orvoslását.

c) A hatóság bírságot szabhat ki. A közigazgatási bírság maximuma 20 millió Euro. Annak eldöntésekor, hogy szükség van-e közigazgatási bírság kiszabására, illetve a közigazgatási bírság összegének megállapításakor minden egyes esetben kellőképpen mérlegelni kell a többek között jogsértés körülményeit, súlyát, kihatását. Adatbiztonság, számítástechnikai adatkezelés, technikai védelem: A DK maximálisan törekszik arra, hogy a rábízott személyes adatokat a lehető legnagyobb biztonságban őrizze. A korszerű technika minden jogszerű és elérhető vívmányát igénybe veszi az adatkezelés kapcsán és különös tekintettel őrzi az adatok biztonságát és sérthetlenségét. Az adatkezelő jogosult az adatok tényleges kezelésére és/vagy feldolgozására alvállalkozót szerződtetni, amely önálló adatkezelőnek minősül. A DK a személyes adatok egy részét harmadik országban található tárolóhelyen/felhő alapú tárolóhelyen tárolja. A DK a Rendelet előírásai szerint kizárólag olyan harmadik fél szolgáltatásait veszi igénybe, amelynek adatkezelési megfelelőségéről meggyőződött. Az adatkezelés titkossága és annak technikai biztonsága érdekében minden személyes adatot a párt központja kezel, helyi hozzáférést csak meghatározott esetben és céllal engedélyez meghatározott személyi körnek. A DK szervezetén belül az adatokhoz való hozzáférés meghatározott hatáskör és illetékesség szabályai szerint történik, melyet belső szabályzat rögzít. Főbb releváns jogszabályok: 2001. évi CVIII. Törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker.tv) 2008. évi XLVIII. Törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (a továbbiakban Infotv)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, GDPR (általános adatvédelmi rendelet), a továbbiakban Rendelet. A Demokratikus Koalíció nyilvánossságra hozott dokumentumai a DK szellemi tulajdonát képezik.

Budapest, 2018. május 25.                             

DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ


Notice: Undefined offset: 0 in /home/keresi/dkpecs.hu/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924